Polityka prywatności obowiązująca od dnia 07.12.2022 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://wtkfinanse.pl/ („Strona internetowa”) oraz dostępnych na niej funkcjonalności, jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookie.

II. DANE ADMINISTRATORA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Warszawskie Towarzystwo Kredytowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Słomińskiego 17/58, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782634, posiadająca numer NIP: 5252778463, numer REGON: 382404773, kapitał zakładowy w wysokości 55 000,00 zł, w całości opłacony („Administrator”).

Kontakt z Administratorem:

 • listownie na ww. adres Administratora,
 • mailowo na adres: kontakt@wtkfinanse.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 505 606 767

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem (droga mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy)

Gdy kontaktują się Państwo z Administratorem mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej, Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłania Państwu oferty.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku świadczenia na Państwa rzecz usług przez Administratora, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)”.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

Państwa dane osobowe Administrator może otrzymać od pośredników (np. pośredników nieruchomości), z których usług Państwo korzystają i którym udzielicie Państwo zgody na udostępnienie danych osobowych do Administratora. Wówczas Administrator otrzymuje Państwa dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz informacji o produkcie, jakim jesteście Państwo zainteresowani. Wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu poznania Państwa potrzeb i przedstawienia oferty Administratora, a więc w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku, gdy zechcą Państwo skorzystać z usług Administratora, pomiędzy Administratorem a Państwem zostanie zawarta umowa o świadczenie usług na Państwa rzecz (zazwyczaj będzie to umowa ustna). Wówczas Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celachna następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami dotyczącymi w szczególności pośrednictwa finansowego;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji.

Jednocześnie wskazujemy, że Administrator działa jako agent spółki Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie („ANG”) oraz ANG Biznes S.A. („ANG Biznes”), w związku z czym wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, o zawarcie umowy ubezpieczenia czy o zawarcie innych umów o finansowanie są składane przez Spółkę w imieniu ANG lub ANG Biznes (w zależności od produktu finansowego), które to podmioty są odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych. O tym, jak ANG i ANG Biznes przetwarzają Państwa dane osobowe jesteście Państwo informowani odrębnie wraz z informacją przesyłaną na Państwa adres mailowy lub na piśmie.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli Administrator zawiera z Państwem jako kontrahentem jakąkolwiek umowę, otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w związku z rozliczeniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent Administratora (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują lub z którym współpracują, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez Administratora, jak i jego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 2. w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazują Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem lub klientem Administratora, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem rekomendacji ekspertów

W ramach Strony internetowej pod profilem każdego z ekspertów finansowych współpracujących z Administratorem, istnieje możliwość  przesłania przez Państwa rekomendacji eksperta, który Państwa obsługiwał. Przesyłanie rekomendacji odbywa się zgodnie z Regulaminem udzielania rekomendacji, dostępnym na Stronie internetowej i może wiązać się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email (który nie jest publikowany na Stronie internetowej) oraz ewentualnie innych danych podanych przez Państwa dobrowolnie w treści rekomendacji. W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji usługi przesyłania rekomendacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj. przez czas publikacji rekomendacji na Stronie internetowej lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi profil na portalu społecznościowym Facebook:

https://www.facebook.com/warszawskietowarzystwokredytowe

W związku z prowadzeniem powyższego profilu Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji fanpage Administratora na portalu Facebook (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Państwa wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod postami Administratora;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili Administratora w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora portalu społecznościowego i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Administrator, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia Państwa aktywności i przetwarzania danych osobowych przez operatora portalu Facebook można znaleźć w jego polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy. Co do statystyk, które Administrator otrzymuje od operatora portalu Facebook, Administrator ma na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook, proszę zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że administratorem Państwa danych osobowych jest także operator portalu Facebook, z którego Państwo korzystają i za którego pośrednictwem odwiedzają Państwo profil Administratora. Administrator ma ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatora powyższego portalu społecznościowego. Proszę zapoznać się dodatkowo z  regulaminem i polityką prywatności portalu Facebook.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookie

Korzystając z plików cookie na Stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane poniżej), Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych plików cookie), w zależności od tego, na które pliki cookie została udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody.

 1. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw wynikających z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, doradcze (jeśli jest to wymagane przepisami prawa, Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 2. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 3. w przypadku publikowania przez Państwa treści na profilu Administratora w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych,
 4. w przypadku podawania danych osobowych w związku z przesyłaniem rekomendacji, Państwa dane osobowe są widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową.

 

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VI. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzeniem przez Administratora profilu na portalu Facebook, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operator portalu Facebook jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności portalu Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy

Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z usługi Facebook Pixel, Państwa dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności do USA, na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem na dane podane w sekcji II. Polityki prywatności – „Dane Administratora i kontakt z Administratorem”.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

VIII. PLIKI COOKIE

W zależności od Państwa ustawień na Stronie internetowej, oprócz plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Administrator może używać plików cookie w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. Cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje o aktywności użytkownika na Stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki cookie są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zgody.

Ściśle niezbędne pliki cookie NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej. Te pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności.

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień plików cookie dostępny na dole Stron internetowej („Ustawienia cookie”), Administrator będzie również używać innych plików cookie, na które wyrazili Państwo zgodę.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookie, korzystając z panelu ustawień cookie dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.