Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych współpracowników

[Administrator]

Administratorem danych osobowych jest Warszawskie Towarzystwo Kredytowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Słomińskiego 17/58, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000782634, posiadająca numer NIP: 5252778463, numer REGON: 382404773 (dalej “Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Administratorem, wysyłając list na ww. adres siedziby spółki lub poprzez e-mail: kontakt@wtkfinanse.pl

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a współpracownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”);
  2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Okres przechowywania danych osobowych]

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

[Obowiązek lub dobrowolność podania danych]

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

[Odbiorcy danych]

Odbiorcami danych osobowych są:

  1. upoważniony do tego personel Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia, dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, doradcze),
  3. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Przysługujące prawa]

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych współpracownikowi przysługują następujące prawa:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych osobowych,
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

Wobec osób, których dane są przetwarzane, Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.